Com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats

1. Introducció

Aquesta guia de bones pràctiques per la redacció d'informes per a professionals de l'administració neix amb la voluntat de facilitar al conjunt de professionals, que treballen a les administracions públiques defensant els drets de les dones en contra la violència de gènere, unes bases i criteris unificadors en la redacció d'informes que s'aporten en els procediments judicials, ja sigui a requeriment del Jutjat com de la pròpia usuària, així com orientar la intervenció professional d'aquestes persones en el marc de la legalitat.

L’objectiu és que serveixi com a eina útil de treball i consulta, alhora que un instrument de suport que ajudi a sistematitzar la informació i les respostes professionals

Aquesta Guia té la finalitat de:

  • Crear i establir les bases i mecanismes per dur a terme una correcta actuació en casos de violència masclista
  • Unificar els criteris de les institucions implicades en l'atenció a les dones que han patit o pateixen violència, o corren risc de patir-la; així com fills i filles o persones dependents, que puguin conviure amb la dona i siguin testimonis i/o víctimes. Amb la finalitat d'actuar de manera conjunta i coordinada, tenint en compte el necessari respecte a l'autonomia personal.
Pujar