El Programa Treball, Talent i Tecnologia

3. Beneficiaris

El programa Treball, Talent i Tecnologia pretén abordar el repte que comporta el greu i creixent desajust entre l’oferta i la demanda laboral en ocupacions que estan condicionant i condicionaran el benestar de la ciutadania i el progrés econòmic del territori. És a dir, totes aquelles vinculades directa i/o indirectament amb l’evolució tecnològica i la transició digital. Addicionalment, es pretén fer especial èmfasi en el foment del talent femení, promovent la incorporació de les dones en ocupacions tradicionalment masculines, com les industrials i les científiques tecnològiques.

Es tracta d’un projecte integral per actuar de forma preventiva i proactiva en la força laboral actual i potencial orientant-la cap a les ocupacions de futur i de qualitat, contribuint a enfortir la competitivitat de l’economia productiva de forma sostenible en sectors/activitats que requeriran un fort component tecnològic i/o que estan en transició cap a la digitalització.

Concretament, el programa situa la seva estratègia i intervenció en un context en què la tecnologia està tenint i tindrà un impacte rellevant en la configuració de nous llocs de treball, en la transformació d’alguns dels ja existents i, també, en la desaparició d’altres pel seu alt grau de probabilitat d’automatització.

Amb la situació generada per l’estat l’alarma de la COVID-19 s’ha visualitzat més que mai la necessitat per part de les persones de ser hàbils en competències digitals i per part de les empreses de tenir incorporades les TIC.

Per tant, en aquest context, aquest projecte també s’adreça i farà èmfasi en:

1
Persones que han perdut el seu lloc de treball per la COVID-19
2
Empreses on ha impactat més la COVID-19 i els cal suport per recuperar-se
3
Activitats que s’han demostrat essencials durant l’estat de l’alarma, com les cadenes de valor de negocis de la Salut, Alimentació, Mobilitat i logística sostenible, Construcció sostenible i les TIC aplicades a aquests àmbit


Poden ser beneficiaris del programa, totes les persones en edat de treballar, de 16 a 64 anys, amb un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent que es trobin en les següents circumstàncies:

  • En situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • En actiu i que volen canviar d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat ja que es troben en situació de precarietat laboral. Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants de millora de l’ocupació.
  • En situació d’ocupació en llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació, o bé en àmbits d’activitat econòmica altament afectats per la Covid-19, i per tant en risc immediat d’atur, que els cal redefinir la seva ocupabilitat.
  • En situació d’inactivitat, bé perquè no comptabilitzen estadísticament en cerca d’ocupació (aturades) tot i que estan buscant feina a través d’un Servei Local d’Ocupació o bé perquè, pel seu desconeixement del mercat de treball i les seves oportunitats, es pot incidir en les seves vocacions professionals orientant-los cap a professions de futur i amb alta demanda. Les dones i els joves s’inclourien com a grups preferents a tractar en ambdós casos respectivament.

En el cas de persones que no puguin acreditar els nivells mínims d’estudis requerits, és a dir d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), l’ens locals destinatari del programa valorarà, tècnicament, la seva participació en el projecte tenint en compte la seva experiència laboral en l’activitat econòmica a intervenir i les necessitats i /o requeriments de les empreses.

Poden ser beneficiàries del programa les empreses amb perspectives de creixement, amb fort arrelament territorial i potencialment generadores d’ocupació de qualitat, i preferentment que pertanyin a una cadena de valor i es trobin en les següents circumstàncies:

  • En procés de digitalització amb necessitat de perfils amb capacitat d’utilitzar tecnologia per fer tasques realitzades tradicionalment que es començaran a fer interactuant amb màquines i sistemes.
  • Ja digitalitzades amb necessitats de nous perfils professionals especialitzats.
Pujar