Per cercar paraules dins d'aquest document, feu servir la combinació de la tecla Ctrl amb la tecla f (ctrl+f) i escriure el text de cerca al cercador del navegador.