Claus jurídiques sobre violències masclistes digitals

3. Altres consideracions a tenir en compte

El discurs d'incitació a l'odi

Les classificacions internacionals, solen incloure els discursos d’incitació a l’odi com a forma de violència masclista digital.

El Codi Penal, inclou l’odi per raó de gènere i per tant és una eina de possible aplicació. Malgrat això, la seva consideració com a «delicte d'odi», està en debat dins dels feminismes, que dubten de si resulta estratègic usar aquesta eina legal anti-discriminatòria “genèrica”, o bé resulta més efectiu potenciar que la legislació de violències masclistes, desenvolupi eines específiques per fer-hi front.

Aquesta ambivalència fa que a la pràctica, existeixin molt poques condemnes per delicte d’incitació a l’odi “misògin” i que els Tribunals acostumin a interpretar que els discursos misògins que es denuncien, constitueixen d’altres delictes de tipus individual, com el delicte contra la integritat moral (denigració), enlloc d’un delicte d’afectació col·lectiva com és el delicte d’incitació a l’odi.

Les interseccionalitats

Les violències masclistes, no impacten de la mateixa manera en totes les dones i joves. Factors com l’edat, la situació administrativa, el color de la pell, la identitat o expressió de gènere, o la orientació sexual, entre d’altres, les influeixen i n’agreugen l’impacte.

Aquesta consideració és especialment rellevant en les violències digitals, que cerquen disciplinar i castigar les dones que transgredeixen els rols de gènere i la heteronorma, i que desafien de manera oberta els valors morals conservadors dominants en àmbits com els drets sexuals i reproductius, el racisme estructural, l’exclusió de les persones amb diversitat funcional o psíquica o el treball sexual, entre d’altres.

Minoria d'edat

 • Quan la violència masclista digital es comet per part d’un menor d’edat entre els 14 i els 18 anys, entrarà en joc la jurisdicció de menors. Aquesta jurisdicció, es guia pels delictes del Codi Penal, però enlloc de penes, imposa mesures educatives.
 • Per sota dels 14 anys, les persones menors no responen criminalment, però les dones/joves agreujades per la violència que n'hagin comès, poden recórrer a d’altres procediments legals per ser indemnitzades pels danys i perjudicis per part de progenitors de les persones menors infractores.
 • Un altre aspecte a tenir en compte, és que les adolescents agreujades menors d’edat, hauran de denunciar acompanyades de progenitors o persones adultes tutores.

Altres mecanismes de denúncia

La visió de que front a les violències masclistes digitals només existeixen dues opcions: no denunciar o denunciar davant dels cossos policials o del Jutjat, invisibilitza d’altres opcions possibles.

En l’àmbit de l’assetjament laboral, existeix la opció de demanar la intervenció dels Sindicats o de fer una queixa davant la Inspecció de Treball.

En l’àmbit de la protecció de dades, es pot fer una queixa davant les respectives autoritats de protecció de dades, estatal o catalana. Aquesta primera, ha habilitat l’anomenat “canal prioritari” per a reportar la divulgació no consentida de continguts sexuals, i no exigeix majoria d’edat per cursar la queixa.

Una altra opció - no excloent de les anteriors- i de vegades la més operativa i ràpida, pot ser la de denunciar/reportar davant la mateixa xarxa social en què s’ha comès la violència. A la hora d’esperar una resposta, però, no podem desconèixer que el compromís de les empreses gestores de les xarxes socials amb els drets de les dones, està sent posat en dubte.

Una darrera opció, que cal tenir en consideració, és la de l’anomenada “denúncia pública”. Les violències digitals permeten que les dones/joves agreujades confrontin directament les persones infractores, a través de les pròpies xarxes socials en què han estat violentades.

Tot i així, abans d’iniciar una campanya de denúncia pública, convé avaluar el risc d’escalament de la violència, pensar en el grau d’exposició que es vol/pot assumir i en si es compta amb pou aliances per a sostenir-la. També caldrà assessorar-se sobre els límits legals a la llibertat d’expressió i d’informació, per evitar acabar sent denunciada per difamació per part de l’infractor.

El "Consentiment digital"

De la mateixa manera que la “cultura de la violació” i el consentiment sexual estan sent objecte de debat social, aquest encara no ha arribat al terreny del “consentiment digital”. La reflexió sobre la privacitat, pròpia i aliena i l’educació digital, encara no estan prou arrelades en la nostra educació familiar ni escolar.

Rarament s’entén la privacitat com un valor en sí mateix, ni com una condició necessària per a l’exercici d’altres drets i per a la configuració de la pròpia identitat. Tampoc es té en consideració que el gènere i d’altres interseccionalitats modelen el concepte de privacitat i agreugen les conseqüències derivades de la seva pèrdua. Abans de divulgar continguts, propis o aliens, no ens solem plantejar quin impacte tindrà en nosaltres i en d’altres persones, a curt, mig i llarg termini, i quines possibilitats d’èxit tindrem si més endavant volem eliminar-los.

En l’àmbit juvenil, la cerca d’acceptació de l’entorn i l’auto-afirmació identitària, provoquen que les interaccions a les xarxes socials siguin extremes i fins i tot violentes. També existeix molta pressió per a què les joves es conformin amb els rols de gènere, tot sovint hipersexualitzats i impregnats de les dinàmiques tòxiques de l’amor romàntic.

Subvertir les dinàmiques de control, hostilitat, polaritat i càstig, passa per:

 • la presa de consciència dels rols de poder que s’exerceixen,
 • assumir la cultura del respecte a la diversitat,
 • aprendre a tenir visió crítica sobre els continguts als què accedim,
 • aprendre a posar límits en les interaccions a les xarxes,
 • i a responsabilitzar-se de la cura de l’ecosistema digital.

La preservació de les proves digitals

La preservació de les proves digitals, és imprescindible si es vol que qualsevol procediment legal de denúncia sigui viable. Contràriament al què es pensa, les “captures de pantalla” no són considerades com una prova suficient en un procediment judicial. Per tant, abans de la denúncia, caldrà optar bé per la certificació digital , o bé per la certificació notarial (les empreses de certificació digital, es troben a Goggle cercant a Google per “empresas de certificación digital prueba judicial”).

 • Un cop judicialitzada la denúncia, es podrà demanar al o a la Lletrada de l’Administració de Justícia que cotegi els continguts allotjats en dispositius amb els que s’aportin impresos o descarregats.
 • Cal valorar que un cop es denuncia, molts d’aquests continguts són eliminats pels infractors i per tant, convé assegurar-la des del primer moment.
 • Quan la violència prové de diferents infractors o se succeeix en el temps, és recomanable organitzar de forma sistemàtica la prova, per poder-la usar de manera àgil i comprensible en el procediment judicial.
 • En cas de danys o contaminació de fitxers o dispositius, caldrà demanar al Jutjat o contractar serveis pericials informàtics, per a què elaborin informes tècnics que documentin la prova del delicte sense alterar-la, i per a què exposin de manera comprensible el mecanismes tècnic emprat per a cometre el delicte.

El dret a l'oblit

 • Per exercitar-lo cal cursar una petició formal davant dels motors de cerca - com Google- i només serà acceptada quan no existeixi un interès públic en què aquella informació segueixi sent accessible a Internet.
 • Si s’admet la petició, la informació seguirà existint, però els motors de cerca en dificultaran l’accés.
 • En el cas d’informació sobre menors, el dret a l’oblit és molt més ampli.

Les mesures preventives

L’èxit dels procediments legals sobre violències masclistes digitals, és especialment difícil, per causa de factors com la infra-denúncia, l’anonimització dels perfils infractors, la limitada competència territorial dels tribunals, la manca de perspectiva de gènere dels operadors jurídics, les dificultats tècniques en la obtenció de proves, etc.

Per tant, la prevenció es presenta com la via més lenta però més eficaç. Aquesta, hauria d’estar enfocada cap a concebre Internet com un bé comú; en apoderar les dones/joves en l’ús de les TIC i en seguretat digital i en fomentar l’autoinhibició dels homes/joves homes a la hora de coemtre-les.

Una prevenció ben enfocada per part de les institucions, junt amb el suport als col·lectius ciberfeministes per a què teixeixin respostes d’autodefensa, es presenta com la millor fórmula preventiva. La responsabilització i el rebuig social de l’infractor, sol ser el factor més dissuasiu per a què continuï cometent violències masclistes, incloses les digitals.

Pujar