La motivació en l’àmbit de treball

2. Motivacions orientades a processos, resultats i objectius

Les motivacions poden analitzar-se en funció del procés o del resultat. Un criteri és si la motivació es té durant el procés per a aconseguir l'objectiu o bé la motivació està enfocada al resultat final.

Pots estar motivat amb la conducta de treballar per aconseguir el sou, és a dir, estàs enfocat al resultat. O bé pot motivar-te el mateix procés de treballar, no el resultat encara que això no vol dir que no t'importi.

La motivació en relació amb els objectius pot donar-se també des de dues perspectives oposades:

  1. Pots estar motivat per a aconseguir l'objectiu o bé per a evitar-lo. Diríem que et dirigeixes cap a o bé que et dirigeixes just al contrari, com un tipus d'objectiu d'evitació.
  2. Pots fer una feina determinada perquè et motiva, t'agrada i vols aconseguir el resultat o bé per evitar una escridassada del teu comandament. En els dos casos, dirigir-se cap a o evitar, la motivació pot ser igual de potent i útil.

Qualsevol motivació (resultats, objectius, evitació, etc.) és útil si ho és per a la persona que la utilitza.

Pujar