La motivació en l’àmbit de treball

5. Motivació per competència i motivació per cooperació

La competència i la cooperació són dues actituds que, segons les teories psicològiques, ajuden a motivar les persones.

Guanyar o perdre una carrera motiva el corredor a esforçar-se. I també una colla d'amics que volen fer una representació teatral, els motiva precisament la seva col·laboració, la cooperació. En el món de l'empresa, la competència amb altres empreses motiva a crear un producte determinat. I també existeixen associacions de determinades empreses que col·laboren en la producció d'un producte i aquesta cooperació és una de les seves motivacions.

En els equips, les situacions de competició produeixen les següents actituds:

 • Les conductes s'encaminen a la satisfacció d'objectius personals.
 • Exigeix secret, discreció, silenci.
 • Estratègies imprevisibles, que utilitzen la sorpresa.
 • Utilitza arguments racionalitzats i interpreta «veritats» no compartides.
 • Clima tens que fa augmentar la diferència entre el «nosaltres» i «els altres»; hi ha «bàndols».
 • Judici falsejat, en què es tendeix a sobrevalorar la pròpia feina i a descartar la dels altres.

La cooperació és una motivació més sòlida i eficient que la competició.

I en les conductes de cooperació, les següents:

 • Les conductes s'encaminen a la satisfacció d'objectius comuns al grup.
 • Exigeix ser obert, confiança, diàleg.
 • Estratègies previsibles i adaptables, que utilitzen el consens o el vot democràtic.
 • Utilitza arguments basats en les opinions escoltades. Interès per les opinions dels altres, amb la finalitat d'arribar a una solució acceptable per a tots.
 • Col·laboració i integració entre el «nosaltres» i «els altres», es busquen punts d'acord.
 • Judici racional, en què es valoren totes les opinions, vinguin d'on vinguin.

Amb aquestes actituds es pot concloure que la motivació per cooperació dóna millors resultats que la motivació per competència. Aquests resultats són favorables tant per a les persones de manera individual, pel mateix equip, com per a l'organització.

Cal aclarir que motivar per competència o per cooperació és un dels valors de l'organització i també és un valor de la persona. Evidentment si la nostra organització té com a valor la competència serà difícil motivar amb la cooperació. I el mateix succeeix amb les persones del nostre equip. Les motivacions per cooperació són pròpies de molts grups culturals i organitzacions humanes i han demostrat àmpliament la seva eficiència.

Pujar