La motivació en l’àmbit de treball

4. La motivació i els valors de l'organització

La cultura organitzativa és un patró de comportament de l'organització que ha anat desenvolupant i que ensenya als nous membres el model adequat de conducta.

Una organització disposa del que s'anomena cultura organitzativa.

Aquesta cultura de l'organització es manifesta mitjançant:

  • Elements externs: Edificis, mobles, cartells, imatge gràfica i similars.
  • Valors i ideologia de l'organització: Defineixen els criteris sobre l'eficiència i sobre la conducta adequada i acceptable dels seus membres.

Una organització defineix els seus valors seguint diversos processos:

  • A priori. Un procés és definir a priori els valors de l'organització per part dels responsables o propietaris de l'organització. És a dir, redactar uns principis i definir uns valors i per tant exigir a tots els membres de l'organització que s'adhereixin a aquests valors.
  • A posteriori. Un altre procés és anar definint els valors a partir de les conductes i dels valors de les persones que treballen en l'organització. O sigui que els valors van sorgint a mesura que les persones van resolent problemes i van definint pautes de conducta i de relació entre elles.

Els valors d'una organització afecten els següents aspectes:

  1. La relació amb el món exterior, ja sigui la natura com la societat.
  2. La percepció de la persona humana com a element productiu de l'organització. El concepte de persona com a mitjà o com a fi. D'aquest criteri en surt el respecte i la dignitat de la persona i per tant són la font de conseqüències com definir la tasca, el sou, l'horari, el grau de responsabilitat…
  3. Les normes de funcionament i de relació entre les persones, la jerarquia, la lleialtat, la cooperació, la competència…

Els valors de l'organització influeixen directament en la motivació de les persones que en formen part. Si els valors de l'organització i els valors de les persones són coincidents aleshores disposem d'un potent element motivador. Si no coincideixen, aleshores podem entendre per què els membres de l'organització no estan motivats.

Per aconseguir aquesta coincidència cal primer fer un treball d'investigació de quins són els valors de les persones i així saber el seu grau de coincidència amb l'organització. Aquest procés pot dur-nos a un cul de sac quan «descobrim» que no coincideixen. Una altra manera d'utilitzar els valors de l'organització com a element motivador és anar definint de manera conjunta aquests valors. És a dir evitar «imposar» uns valors i a canvi anar-los clarificant a mesura que l'organització evoluciona. En certa manera es tracta d'anar equilibrant valors personals amb valors organitzacionals, sempre que no es contradiguin amb els objectius bàsics de l'organització.

Per saber-ne més

CORTINA, A. (2005) Ética de la empresa. Madrid: Trotta.

Adela Cortina és una de les teòriques més reconegudes en l'àmbit de l'ètica a les organitzacions i l'ètica pública. En aquest llibre desenvolupa la necessitat d'una ètica de l'empresa i del seu compromís moral amb la societat i amb els membres de la mateixa organització.

Pujar