Com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats

3. Contingut dels informes

L’estructura i contingut del document dependrà de la finalitat per a la que s’emet
El Jutjat pot requerir-lo, tant per a processos penals de violència masclista com per a processos de família que es tramitin, tant en Jutjats de Violència envers la Dona com en Jutjats de Família
En tot cas, l’ informe serà descriptiu de les circumstàncies concretes, sense contenir cap valoració jurídica ni diagnòstic

3.1. Descripció del Servei que elabora el document

S’ha d’identificar el Servei que emet l’informe, indicat el nom i la població. A més, per tal que l’òrgan judicial entengui la seva capacitat per a identificar situacions de violència masclista, és convenient incloure una descripció del tipus de serveis que presten.

Per exemple: el Servei d’Intervenció Especialitzada de _ (localitat o zona) és un servei centrat en l'atenció i recuperació de dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

En el cas que es tracti d’un Servei d’assistència i assessorament a les dones no específic de violència masclista, sinó més generalitzat, pot ser adient especificar el percentatge d’assistències realitzades per aquest tipus de problemàtica. O si compta amb algun servei més específic per als fills i les filles menors, com ara, servei psicològic infanto-juvenil.

3.2. Contingut

 • Especificar d'on procedeix la demanda o sol·licitud per la que s’ha iniciat la intervenció realitzada a la usuària
 • Si han estat derivades d’algun servei o han vingut per iniciativa pròpia
 • Dades d'identitat: nom, edat, població
 • Estat civil: soltera, casada o divorciada
 • Especificant si, en el seu cas, malgrat el seu estat civil, està separada de fet o forma parella estable
 • Existència de fills comuns o no, majors i menors edat
 • Situació de convivència o no amb l'agressor
 • Tipus d'assessorament, suport i acompanyament rebut: psicològic, jurídic, social, policial, etc
 • Coordinació existent amb altres serveis que han intervingut amb la dona: Serveis Socials, Policia, etc
 • Detall dels fets manifestats per la dona de forma objectiva e imparcial
 • Per tal d'esbrinar i acreditar si existeix maltractament ocasional o habitual
 • Observacions realitzades: plors, por, etc

3.3. Recomanacions

Recollir les recomanacions que es puguin derivar del relat i la situació actual de la usuària
Destacar si contínua en el servei o bé ja ha finalitzat la intervenció
Ressenyar si hi ha factors de risc: si l'agressor té armes, denúncies prèvies retirades, antecedents, addiccions, etc
Fer servir un llenguatge neutral i equànime: s'observa, es fa notar, s’adverteix
No fer referència a l'agressor donat que, en la majoria de casos, no ha hagut contacte amb ell

3.4. Autoria de l'informe

Incloure les dades d’identificació del/la professional que signa l'informe, indicant el càrrec que ostenta al Servei.

Pujar