Com elaborar informes de violències masclistes per a jutjats

5. Preguntes freqüents

1. Des del servei, a qui es té l’obligació de lliurar els informes?

L'advocat/advocada, d’una de les parts en conflicte. El Servei no està obligat a lliurar l’informe. Per a obtenir-ho, l’advocat/advocada ha de sol·licitar-ho al Jutjat, com a prova en el curs del procediment, i s’ha de resoldre expressament. En aquest casos, el servei rebrà un ofici judicial per a lliurar l’informe, directament, l’òrgan.

Si l’informe tracta sobre infants, des del servei es té l’obligació de lliurar-ho. En el cas d'infants sempre que els progenitors no presentin restriccions en qüestions de potestat parental legalment establertes (privació/suspensió potestat parental).

Des del servei es té l’obligació de lliurar-ho, però informant, únicament, que l’infant està sents atès al servei.

2. Si la usuària no vol denunciar els fets, però el jutjat sol·licita l’informe al servei intervinent

2.a S’ha de lliurar l’informe?

1. Si l’entitat que intervé té coneixement d’aquesta situació de violència, encara que la dona no vulgui denunciar, en base a l‘article 11 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el servei ho ha de posar en coneixement del Jutjat i aquest pot sol·licitar l’informe. Aquest precepte, relatiu a l’obligació d’intervenció i de comunicació que:

“Totes les persones professionals, especialment les professionals de la salut, dels serveis socials i de l’educació, han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una Llei 5/2008 45 evidència fonamentada de violència masclista, d’acord amb els protocols específics i en coordinació amb els serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral»

2. Els contractes que les administracions públiques de Catalunya subscriguin amb persones o entitats privades que presten serveis en els àmbits professionals a què fa referència l’apartat 1, han de recollir expressament les obligacions d’intervenció.

3. Les obligacions a què fan referència els apartats 1 i 2, s’entenen sens perjudici del deure de comunicació dels fets als cossos i forces de seguretat o al Ministeri Fiscal.”

2.b La professional del servei ha d’anar a declarar al judici?

La professional té l’obligació d’anar a declarar si el jutjat la requereix
En aquests casos, es recomana informar al Jutjat del deure de confidencialitat del Servei i de les tècniques
El Jutjat decidirà si allibera o no al Servei/tècniques d’aquest deure

3. Les dades personals de les professionals implicades han de ser protegits a l’hora de redactar els informes? i en la seva declaració en el jutjat?

La nova redacció de la Llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista recull el compromís actiu de “protegir les dades personals dels professionals de la xarxa que hi estiguin implicats”.

En concret, l’art. 6 de Llei de 17/2020 que modifica l’art. 7.L de la Llei 5/2008, estableix que,

“S’ha de garantir igualment la protecció de les dades de caràcter personal dels professionals de la xarxa que hi estiguin implicats”

En la pràctica, és altament infreqüent que els Jutjats adoptin mesures per a protegir aquestes dades. La nova redacció de la Llei catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista recull el compromís actiu de “protegir les dades personals de les professionals de la xarxa que hi estiguin implicats”.

Recomanem que els informes siguin signats per la persona responsable del servei

En el cas que sigui un altre professional del servei qui hagi d’anar a testificar al jutjat, és convenient, s’identifiqui amb el número de col·legiació professional en el cas de les psicòlogues o amb la referència a la seva tasca professional en el servei (educadora social, treballadora social, orientadora laboral…).

4. Hi ha alguna excepció al deure del secret professional de les persones de la xarxa pública que intervenen en l’atenció i recuperació de les dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles?

Només poden eximir-se per consentiment exprés de la usuària en situacions en que es valori un risc per a les dones
Si es considera que la usuària està en risc, s’haurà de posar en coneixement de la família o persones professionals que el puguin evitar
Pel que fa els infants o adolescents sempre que es consideri que aquests estan en risc, la persona professional està obligada a informar els organismes competents i/o la Fiscalia de menors
Pujar