• Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, fet en Estambul l’11 de maig de 2011
  • Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència
  • Llei 5/2008, 24 de abril del dret de les dones a eradicar les violències masclistes
  • Llei 1/2000, de 7 de gener, de Enjudiciament Civil (LEC)
  • Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
  • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i la autonomia del pacient, i a la documentació clínica
  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
  • Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Cataluña, relatiu a la persona y la família (CCC)
  • Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que se aprova el Reglamento de desenvolupament de la Llei de de Protecció de Dades de Caràcter Personal
Pujar