Cercador del Catàleg

Filtres de cerca

Cerca bàsica

Permet cercar els recursos a través dels filtres següents:

 • Paraula clau, per fer una cerca intuïtiva vinculada al nom i a la descripció del recurs.
 • Etiqueta, per cercar a través de paraules clau associades al contingut dels recursos.
 • Any de la convocatòria, selecciona l’oferta de recursos de les convocatòries anuals, de manera alternativa. Per defecte es presenta seleccionada l’anualitat 2023.
 • Matèria o àmbit material específic corresponent al recurs.
 • Convocatòria i altres línies de suport, permet filtrar els recursos d’acord amb la convocatòria o línia de suport en la qual s'emmarca.
 • Destinataris, permet filtrar per la tipologia d’ens local a la que es destinen els recursos: ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis i entitats municipals descentralitzades; per als ajuntaments, podeu filtrar per trams de població.
 • Àrea corporativa de la Diputació de Barcelona referent de la prestació del recurs.
 • Unitat prestadora, es correspon amb la unitat orgànica de la Diputació de Barcelona responsable de la prestació del recurs. Si seleccioneu ‘Àrea’, es presenten les unitats prestadores que inclou l’Àrea seleccionada, en cas contrari es presenten totes.
 • Tipologia i classe de recurs, segons sigui de tipus econòmic, tècnic o material.
 • Data final de sol·licitud vinculada al recurs; l’opció ‘Sense data termini’ presenta els recursos econòmics de la classe “fons de prestació” que no requereixen sol·licitud; l’opció ‘Altres dates’ permet cercar recursos amb un període de sol·licitud determinat.
 • Suport al Programa general d’inversions permet identificar els recursos tècnics i materials que poden complementar les actuacions que reben finançament a través del PGI (noves inversions o manteniment i reposició).
 • Objectius de desenvolupament sostenible, per filtrar els recursos en funció de la seva vinculació amb la temàtica dels ODS de l’Agenda 2030.


Cerca avançada

Inclou els filtres següents:

 • Recursos transversals, filtra els recursos que es presten en col·laboració entre diferents serveis de la Diputació per al desplegament de polítiques locals de caràcter transversal.
 • Prestació continuada, permet filtrar aquells recursos tècnics i materials que es presten de manera constant durant un període pluriennal.
 • Obligació de cofinançament, filtra els recursos que tenen definida l’obligació de cofinançar un percentatge del cost total de l’actuació per part de l’ens destinatari.
 • Import màxim, permet seleccionar els ajuts econòmics que tenen definida com a condició de concertació un import màxim de concessió.
 • Execució, selecciona els recursos econòmics per la modalitat d’execució que tenen associada (anual, pluriennal, diferida i anticipada).


Pujar