Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

Introducció

Aquest manual té com a principal objectiu aprendre a fer infografies i visualitzacions que permetin a les Administracions públiques millorar la presentació, comunicació i difusió de la informació i de les dades que el sector públic posseeix. Això es pot fer a través d’eines visuals com són les infografies i visualitzacions.

A la societat de la informació estem inundats per grans volums de dades de difícil consum i interpretació.

La visualització d'informació és una disciplina emergent que pretén amplificar la seva comprensió mitjançant la transformació d'informació o de les dades en coneixement, utilitzant les capacitats innates del cervell per detectar patrons servint-se de la visió. Amb la visualització de la informació, podrem disposar d'una millor forma de mostrar les dades de manera ordenada, creativa i molt visual.

Aquest manual ha de servir per aprendre a anar més enllà de la simple elaboració d’infografies i de visualitzacions. No es tracta de plasmar un seguit de dades en un entorn més visual que la presentació habitual sinó que el procés d’elaboració d’aquestes eines visuals ha de respondre a una elaboració prèvia on el resultat final és el fruit d’analitzar objectius de comunicació, destinataris/àries de la informació.

Cal una gestió i un treball sobre les dades, a més de decidir quines hi incorporem i quines no, seleccionar els conceptes, les icones i els impactes gràfics a banda de la tipologia d’infografia o de visualització. Finalment, cal fer-la, però, sobretot, difondre-la.

Les visualitzacions no han de tenir com a objectiu fonamental estalviar a la ciutadania obtenir més informació sinó que han de servir per fomentar i provocar la cerca de l’ampliació d’informació.

  • En aquest manual, en primer lloc, s’hi explicarà què són les infografies i les visualitzacions.
  • En segon lloc, s’hi tractarà el procés de construcció cognitiva de les infografies ja que cal assegurar-se que una infografia tingui una única interpretació, que ha de ser aquella que els/les seus/seves autors/ores han volgut transmetre.
  • En tercer lloc, s’hi posaran de manifest les particularitats de les infografies i visualitzacions del sector públic, donat que, al sector privat, hi tenen una finalitat quasi exclusiva de màrqueting. Caldrà veure què ha de motivar el sector públic a fer infografies i, sobretot, com seran en relació amb les que es fan al sector privat.
  • En quart lloc, s’hi aprendrà a gestionar les dades i la informació. Per una banda, l’elevat volum de dades de què disposen les Administracions públiques, el concepte de dades obertes i, finalment, la gestió de les dades que es faran servir per construir infografies i visualitzacions.
  • En cinquè lloc, s’hi descriu el procés que cal seguir per construir unes bones infografies i, per acabar, en sisè lloc, s’hi tractaran diferents eines gratuïtes i en línia que poden ser útils per començar a fer infografies de qualitat.
Pujar