Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

Glossari

Big Data. Dades massives (o Big Data) és el nom que es dóna a l'àrea d'aplicacions informàtiques on el conjunt de dades, pel seu volum, per la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades, ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

Content curator. Professional del món del màrqueting, encara que actualment ha estat adoptat per altres camps. Fa referència a l'activitat consistent en la selecció i difusió (curation) de contingut (content) a la web o per a una comunitat virtual determinada.

CSV (format). De l'anglès comma-separated values, tipus de document en format obert senzill per representar dades en forma de taula, en què les columnes se separen per comes i les files, per salts de línia.

Dada. Representació simbòlica (numèrica, alfabètica, etc.) d'una entitat. La dada no té valor semàntic (sentit) en si mateix, però, convenientment tractada (processada), es pot emprar en la realització de càlculs o presa de decisions.

Dades obertes. L'obertura de dades públiques −també coneguda com a Open Data− consisteix a posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tothom en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva comprensió. Al mateix temps, es facilita l'accés a aquesta informació per tal de fomentar la seva reutilització.

Descriptors textuals. També coneguts com a metadades, elements que descriuen els documents i que només poden ser detectats per aplicacions informàtiques; esdevenen les descripcions del document, de manera que se’n pot seguir la traça fàcilment.

Esquema de les cinc estrelles. Classificació que descriu el nivell d’obertura de les dades. El primer nivell o estrella significa que els continguts estan publicats en formats no estructurats. El segon nivell és el de dades estructurades: les dades estan publicades en formats estructurats, però no oberts. El tercer nivell és el de formats oberts: les dades estan publicades al web en format estructurat, però ara els formats de publicació són oberts i no propietaris. El quart nivell correspon a la utilització d’URL: podem representar informació estructurada, els documents són validables i les dades adquireixen significat depenent de les etiquetes que s'utilitzin per a la confecció del document. Finalment, el cinquè nivell correspon a dades enllaçades o Linked Data; en aquest nivell, l'objectiu és enllaçar les dades més rellevants utilitzant URL per associar-les a un context concret, de manera que permetem relacionar les dades originals amb altres dades noves.

Formats oberts. Especificació per emmagatzemar dades digitals, publicada i patrocinada, habitualment, per una organització d'estàndards oberts, i lliure de restriccions legals i econòmiques d'ús.

Infografia. Tècnica de creació i tractament d'imatges digitals utilitzant ordinadors i eines informàtiques. En general, defineix el conjunt de tècniques que serveixen per produir aquelles creacions realitzades en un entorn tridimensional virtual que es genera mitjançant programari especialitzat dins d'un ordinador; també s'aplica al programari que permet fer-les realitat.

Informació. El concepte d’informació es fa servir actualment en àmbits molt diversos, passant per la física, la tecnologia, les ciències de la comunicació i les del comportament humà. En cada un d'aquests àmbits, la paraula hi té unes connotacions diferents, fet que fa que sovint s'usi la paraula informació sense conèixer exactament a quin dels significats adquirits ens estem referint.

Paràmetre. Constant que pot prendre qualsevol valor.

Visualització. La visualització de dades és el procés de recerca, d’interpretació, de contrastació i comparació de dades que permet un coneixement en profunditat i detall dels mateixos de tal manera que es transformin en informació comprensible per a l'usuari/ària.

Web scraping. Tècnica de programari o software informàtic per extreure informació dels llocs web.

XML (format). Metallenguatge simple però estricte, desenvolupat per W3C. Desenvolupa un paper fonamental en l’intercanvi d’una gran varietat de dades. XML és un format que permet la interpretació de dades a través de diverses aplicacions.

Pujar