Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

6. Passes essencials per fer una bona infografia

6.1. Anàlisi d’un cas

Aquesta infografia ens mostra el procés bàsic de creació de la infografia. La simplicitat del procés no comporta, en cap cas, que sigui senzill, sinó que requereix un ordre molt establert que permetrà als creadors d’infografies tenir en compte tot el que es necessita per elaborar una infografia de qualitat i, per tant, que contingui la informació que es vol transmetre, que sigui comprensible i, finalment, que es pugui compartir.

Qüestions per reflexionar

 1. Podem considerar que la infografia és, per exemple, el resum d’una memòria d’actuació d’un organisme o ens?
 2. Una mateixa infografia és “apta” per a tots els públics?

new_pdf_page

6.2. Passes essencials per fer una bona infografia

Per fer una infografia cal seguir les passes següents:

 • Esquelet i diagrames de flux: enfocament d'una infografia com ho faria qualsevol altra forma de disseny. Muntar un esquelet de paraules i fletxes, agrupació de dades rellevants entre si i visualitzar el flux d’informació a través de diagrames de flux. Donat que les infografies són, majoritàriament, complexes, els diagrames de flux simplifiquen el procés i permeten connectar-ho tot.
 • Elaboració d’un esquema de color: un esquema de color és molt important per transmetre una àmplia gamma de missatges mentre es manté el lector confinat dins la infografia. Els/Les lectors/ores es confondran ràpidament si no tenen els colors que lliguin els seus pensaments visualment. Podem tenir-ne 2, 3 o 10, però hem de pensar l’assignació de colors abans de començar el disseny.
 • Gràfic: hi ha dos tipus de gràfics en una infografia.
  • El gràfic principal o la plantilla és la definició visual del disseny i és, en general, el que sempre s’inclou en la infografia. L’elecció del gràfic principal permet al lector saber d’un cop d’ull quins són els coneixements que desitja compartir.
  • Els gràfics de referència acostumen a ser icones que s’utilitzen com a indicadors visuals per evitar carregar en excés el disseny quan s’ha de representar una gran quantitat de contingut. Poden substituir paraules.
 • Recerca de dades: esbrinar quines dades hem de condensar i decidir quines són les més rellevants i com les presentarem. La relació de les dades dels gràfics que funciona millor és de 1:1.
 • Demografia: qui utilitzarà la infografia? En funció del públic objectiu, hem d’adaptar els colors, les icones, el coneixement i la complexitat de la infografia.
 • Coneixement: mostrar el contingut important per provocar fàcilment deduccions és tot un art. El coneixement ja és poderós en si mateix, però la seva transmissió hauria de ser-ho més. Si la infografia és concèntrica, hauríem de disposar dels continguts més importants, tant visuals com de fets, en el centre. Si la infografia és horitzontal, els extrems de la dreta i de l’esquerra són els punts inicial i final de les deduccions i dels pensaments del lector. L’elecció dels colors i de les imatges és fonamental per relacionar-los amb conceptes socialment acceptats.

new_pdf_page

6.3. Tipus d’infografies

Hi ha molts tipus d’infografies, segons la història que expliquen o el com l’expliquen. La millor manera de descobrir tipus d’infografies i idees és buscar-ne i mirar-ne (internet n’és ple, la xarxa social Pinterest, pot ser un bon lloc on trobar-ne un bon recull).

Potser les més habituals són:

 • Basades en estadístiques
  • Permeten comunicar informació complexa de manera ràpida i clara. Per exemple, els gràfics de barres, els gràfics horitzontals i verticals de columna i els gràfics de sectors circulars o ovalats.
  • Poden resumir una gran quantitat d’informació estadística.
 • Basades en processos
  • Serveixen per visualitzar, per exemple, els espais de treball de fàbrica o d’oficines, per explicar receptes de cuina o els tràmits que cal seguir en un expedient de l’Administració.
 • Basades en línies de temps
  • Són representacions visuals de la informació i dels esdeveniments que succeeixen en el temps.
  • Permeten fer entendre a l’espectador/a les relacions temporals ràpidament; de vegades també es refereixen a la cronologia que es troba en forma de taula o de l’evolució anual.
 • Basades en ubicació i geografia
  • Tipus mapa escolar o gràfics astronòmics complexos.
  • Inclouen: símbols, icones específiques, diagrames, gràfics, taules, fletxes, etc., línies (paral·leles, puntejat, recte) utilitzades en els mapes de carreteres i vies fèrries…
  • L’escala és el paràmetre important.
 • Comparativa
  • Element de llista de pics Element de llista de picsElement de llista de picsPermeten comparar informació entre 2 o més elements

6.4. Procés d’elaboració d’una infografia

A l’apartat anterior, s’hi han abordat les passes per fer una infografia. En aquest, s’hi treballa el procés d’implementació de la infografia.

6.4.1. Escollir un tema, els objectius i els destinataris

Quan els responsables d’un servei a una Administració pública volen fer una infografia, cal que facin una selecció acurada de què volen dir, per què ho volen dir i a qui li ho volen dir. En relació amb aquest darrer aspecte, cal tenir molt present si els destinataris de la infografia seran interns o externs i també si serà un usuari expert o novell en relació amb la informació que se li vol facilitar a través de la infografia. D’aquesta manera, la informació podrà ser confidencial o pública, tècnica o més col·loquial i comprensible. Tanmateix, seguint aquests ítems, caldrà considerar que no sempre es podrà reciclar una infografia que s’ha fet per uns col·lectius a d’altres. En relació amb el tema, convé tenir en compte que cada infografia tracta un únic tema i que aquest no ha de ser general, sinó concret. Per exemple, no serà adequat fer una infografia de la memòria anual d’una institució, però sí d’un servei o producte que s’ha ofert. Finalment, els objectius determinaran quina informació es presenta a la infografia.

6.4.2. Desenvolupar els elements corporatius

Anteriorment hem fet referència a diferents motius pels quals les infografies de les Administracions públiques han de tenir uns trets identificadors. És en aquest moment del procés d’elaboració quan caldrà tenir en compte la imatge corporativa en la infografia.

Els elements característics i corporatius de la infografia que s’han de contemplar habitualment es troben en dos sectors de la mateixa: per una banda, la capçalera i el peu de la imatge i, per l’altra, els elements comuns i genèrics que es fan servir a les diferents infografies d’un ens concret i que es troben en el contingut que motiva l’elaboració de la infografia.

En el cas de la capçalera i del peu, habitualment trobem elements comuns, que es poden considerar recomanacions. Cal tenir present que, en el cas que la institució hagi inclòs al seu manual corporatiu les infografies, serà necessari seguir-ne les indicacions. En cas contrari, es recomana que, a la capçalera, s’hi inclogui el títol de la infografia, el seu número (si forma part d’una sèrie) i el mes i l’any o només l’any d’elaboració.

Al peu, caldrà incloure-hi tres elements: per una banda, el logotip i el nom de la institució i/o del servei responsable de la infografia, la font principal de les dades que hi apareixen i finalment la pàgina web de la institució o de l’organisme responsable de la infografia.

En relació amb els elements comuns del contingut, cal tenir present que seria aconsellable comptar amb un banc d’imatges per reutilitzar en diferents infografies i mantenir un format de lletra i mida per destacar-ne els diferents elements, de manera que les infografies d’una mateixa institució, tot i tractar temes diferents, siguin visualment coherents.

6.4.3. Recopilar i filtrar la informació

Ja hem fet referència de forma molt extensa i acurada a la importància de les dades com a element principal de la informació que ha de tenir la infografia. També s’han indicat les eines i els processos que cal seguir per filtrar i obtenir dades de més qualitat. És en aquest moment del procés d’elaboració de la infografia quan esdevé rellevant gestionar fonts i dades.

6.4.4. Escollir la tipologia en funció de la temàtica

Tot i la flexibilitat de tipologies i formats, cal seguir una línia coherent a l’hora de triar la tipologia en funció de la temàtica, dels objectius i dels destinataris de la infografia.

6.4.5. Elaborar un esborrany o esquema

Aquesta fase acostuma a obviar-se en l’elaboració de les infografies, però esdevé bàsica per diferents motius. En primer lloc, per observar si els continguts que a priori es volen reflectir a la infografia són excessius o no; en segon lloc, per distribuir acuradament els continguts i les dades de la infografia i, sobretot, per tenir una primera versió del resultat final sense l’esforç que comporta aplicar-los directament amb l’eina de disseny.

new_pdf_page

6.4.6. Utilitzar programes de disseny

Tot i que les organitzacions acostumen a utilitzar les mateixes eines amb indiferència de la tipologia d’infografia, és cert que hi ha algunes aplicacions de disseny que s’adaptaran millor a les nostres necessitats que d’altres. Així doncs, és en aquesta fase final quan triarem l’aplicació o el programa de disseny o les diferents combinacions d’eines. Una vegada fet això, caldrà seguir les particularitats de cada programa i plasmar l’esborrany del punt anterior al disseny directament.

6.4.7. Revisar elements

Per acabar, cal revisar els elements. Aquesta darrera fase del procés és clau per comprovar que tota la feina realitzada ha complert els objectius inicials. Tot sovint és aconsellable demanar a persones alienes a qui ha participat en la infografia que ens facin la seva interpretació per comprovar que estem transmetent el que volíem en un moment inicial. En cas que no sigui així, en tot o en part, caldrà refer la infografia.

Pujar