Presentació de la informació amb eines de visualització i infografies

1. Què són les infografies i les visualitzacions?

1.1. Exemple d’aplicació

Aquesta imatge es podria considerar una de les primeres infografies de l’ésser humà.

El desembre de 2014 es va aprovar la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern. Aquesta llei ha obligat, entre altres aspectes, a les Administracions públiques catalanes a crear un portal de transparència i a assegurar a la ciutadania un conjunt de drets sobre aquestes matèries. Des de l’1 de gener de 2016 la llei ja és d’obligat compliment per a totes les Administracions catalanes.

Arran d’aquesta llei, la Diputació de Barcelona, l’1 de gener de 2016, va publicar el Portal de Transparència. En el marc del portal, hi va incloure una infografia en la qual s’explicaven de manera simplificada els principals elements de la llei i els drets que té la ciutadania.

Amb aquesta infografia, la Diputació de Barcelona facilita a la ciutadania el coneixement del contingut de la llei, destacant els seus elements més importants. Així doncs, ajuda als/a les ciutadans/anes a entendre com els afecta una llei sense necessitat de llegir-la i amb un llenguatge més senzill, tant per la visualitat de la infografia com pel vocabulari utilitzat.

Qüestions per reflexionar

  1. S’aconsegueix que la ciutadania conegui els principis bàsics de la llei a través de la infografia?
  2. Quins motius justifiquen l’elaboració d’aquesta infografia?
  3. És més fàcil compartir i difondre el coneixement a través de la infografia en lloc de fer-ho a partir de la llei?

1.2. Infografia "versus" visualització. Concepte i diferències

Si observem la definició de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) sobre infografia, hi trobem el següent:

infografía De Infographie®, marca reg. 1. f. Técnica de elaboración de imágenes mediante computadora. 2. f. Imagen obtenida por infografía. 3. f. Representación gráfica que apoya una información de prensa.”

Tot i que, en aquests materials docents, s’hi utilitzen de forma indistinta els conceptes d’infografia i de visualització, entesos com a recurs que es fa servir per representar informació d’una manera gràfica, cal tenir present que no són el mateix.

La infografia és una representació més visual que els propis textos, en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions presentades de manera gràfica, normalment figurativa. Neix com un mitjà de transmetre informació i coneixement de forma gràfica i s'ha convertit en la millor forma de mostrar dades de manera ordenada, creativa i molt visual. Podem trobar infografies de tots els colors i gustos, encara que són les relacionades amb els mitjans socials les que es fan servir de manera habitual.

En relació amb les visualitzacions, el punt de vista, l’opinió, les necessitats de la ciutadania són l’aspecte principal i, en un segon terme, la informació que els autors de la visualització volen transmetre. El/La “lector/a” de la visualització tria què vol veure i els autors com ho veuran, però cal destacar que cada lector tindrà curiositat per veure dades o informacions diferents, de manera que una visualització tindrà diferents formes i informacions en funció de qui la miri i els seus interessos o les seves inquietuds.

Si bé és cert que es podria considerar que la infografia és una representació gràfica conductista destinada a mostrar quelcom que els autors volen transmetre, sovint la tria entre infografia i visualització radica en la capacitat de fer-les. Cal tenir present que la infografia és més senzilla de fer i dissenyar que una visualització, on l’element de programació i les eines que es fan servir són més complexes.

new_pdf_page

1.3. Infografies i visualitzacions. Per què utilitzar-les?

La comunicació visual a través d'infografia utilitza imatges, símbols, colors i paraules per comunicar idees, il·lustra r la informació o expressar visualment les relacions.

Això implica: filtrat de la informació, establiment de relacions i discernir patrons i representar-los d'una manera que permeti al consumidor d’informació la construcció de coneixement significatiu.

Els motius que justifiquen fer infografies són diversos; alguns són els següents:

  • Poca capacitat d'atenció: amb el tràfec constant i l’estrès de la vida moderna, les persones tenen poca capacitat d'atenció. Això es demostra pel fet que la majoria de la gent decideix deixar un lloc web o continuar explorant-lo en els primers 2-4 segons de veure la pàgina. Hi ha molt poc temps per convèncer les persones per quedar-s’hi i les infografies i les visualitzacions són una manera més eficaç d’“atrapar” literalment l’atenció dels lectors o de la ciutadania.
  • Facilitat de comprensió: com a éssers humans, som criatures molt visuals. La nostra capacitat d'interpretar ràpidament la informació visual és molt més gran que la de copsar les paraules escrites. Mitjançant la visualització es pot fer que la informació complexa sigui més fàcil d'entendre.
  • Retenció lectora: les persones tenen taxes de retenció molt baixes per a la informació que llegeixen. Aproximadament només recordem el 20 % del que llegim.
  • Sobrecàrrega informativa: actualment, la informació a Internet es duplica cada dos anys i els individus tenen una sobrecàrrega d’informació. Amb els telèfons intel·ligents, les tablets i la ubiqüitat d’Internet, la gent no para de rebre, d’analitzar, de compartir i crear informació nova. A causa d'aquesta sobrecàrrega, cal posar èmfasi sobre l'atenció de les persones. La creació d'una visualització convincent de les dades i de la informació pot fer que aquesta realment sobresurti de tot el soroll informatiu.
  • Més atractiu: amb la gran quantitat de contingut nou que es publica cada dia, la ciutadania està inundada. Mitjançant la creació d’alguna visualització que sigui atractiva, probablement activarem la curiositat de la persona.
  • Ens encanta compartir: la naturalesa visual de l'espècie humana es destaca pel fet que, als individus, ens encanta compartir infografies i visualitzacions de dades interessants. Així ho demostra l'adopció generalitzada de la infografia pel màrqueting viral. Si les persones han de triar entre quelcom visualment atractiu i fàcil de digerir, prioritzaran l’impacte visual al text.
  • Motiva a accedir a la globalitat de la informació: les infografies i visualitzacions són, com a regla general, un resum qualitatiu d’un volum de dades i d’informació molt més ampli. Una bona infografia o visualització ha de servir, entre d’altres, per motivar el lector a voler ampliar el seu coneixement llegint la totalitat del contingut original que ha donat lloc a la representació gràfica de la informació.
Pujar