Diagnosi del Pla local de joventut

Introducció

En compliment de la Llei de Polítiques de Joventut, la Generalitat impulsa periòdicament el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat). A més de planificar i coordinar l’actuació de la Generalitat en matèria de joventut, el PNJCat estableix pautes, criteris i objectius comuns per a totes les polítiques de joventut que s'apliquen a Catalunya.

Les polítiques locals de joventut s’organitzen habitualment a través de plans estratègics plurianuals que contemplen totes les actuacions que s’adrecen a les persones joves en l’entorn municipal o comarcal, i preveuen els mecanismes de gestió i els recursos necessaris per executar-les.

El PLJ és una eina de planificació estratègica que adapta el PNJCat a la realitat de cada ens local.


L’elaboració d’un PLJ és un procés participat i transversal perquè crea espais i sinèrgies col.laboratives dins de l’ens local i amb els i les joves, de manera que comporta iniciar camins nous de treball intern i construir nous canals de comunicació i cooperació.

La fase de DIAGNOSI permet conèixer i analitzar la situació de partida, tant dels col.lectius com de les polítiques de joventut i estableix orientacions perquè el disseny de les polítiques locals de joventut s’ajusti millor a la realitat i respongui a les necessitats detectades.

Pujar