Diagnosi del Pla local de joventut

Com rebre suport addicional?

Mitjançant el Portal de Tràmits (PMT) i en el marc de la convocatòria anual del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, els ens locals de la demarcació poden sol.licitar suport per a diferents fases dels plans locals de joventut.

El suport consisteix en l’acompanyament a personal tècnic dels ens locals que siguin beneficiaris del recurs DIAGNOSI, DISSENY I AVALUACIÓ INTERMÈDIA DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT, prestat amb el format de taller en línia. Es pretén que, en acabar l'acompanyament, cada professional hagi pogut redactar la diagnosi, el disseny o l'avaluació intermèdia del seu pla local de joventut, segons la tipologia de recurs sol·licitada.

El TALLER DE DIAGNOSI DEL PLJ, ofert en col.laboració amb la Direcció de Serveis de Formació dins de l’Aula Virtual Formadiba, comparteix material amb el present recurs formatiu pel que fa a les càpsules d’autoaprenentatge, els exercicis proposats i demés metodologia pràctica. Addicionalment, el taller ofereix 13 sessions de videoformació (entre els mesos de setembre i novembre, amb un total d’11 hores lectives) per a consolidar els aprenentatges adquirits amb les càpsules, així com compartir i resoldre els dubtes sorgits en els exercicis pràctics, amb la posterior correcció individual de cadascun d’ells. Per acabar, amb l’objectiu de garantir uns paràmetres de qualitat i rigor metodològic, l’equip docent també realitza la revisió dels documents de Diagnosi elaborats per l’alumnat.


Per a dubtes sobre la utilització dels materials presentats en aquest recurs formatiu, o bé dubtes sobre la demanda de suport a la Diagnosi del PLJ mitjançant el Catàleg de Serveis de la XGL, us podeu adreçar a opj.suportplj@diba.cat fent constar el vostre nom i ens local de la demarcació de Barcelona pel qual formuleu la consulta, així com un telèfon directe i horari de contacte en previsió que sigui necessària conversa telefònica per respondre millor la vostra consulta.

FAQS

La Diagnosi forma part del PLJ, és el punt de partida. És necessari disposar d’ella per fer el disseny del pla perquè aporta les orientacions per enfocar-lo.

Els exercicis que es proposen són fruit d’un esforç per sintetitzar, de manera totalment orientada a la pràctica, el procés per fer una Diagnosi.

Òbviament hi ha altres formes d’abordar un procés com aquest però creiem que la metodologia aquí proposada és una bona eina per seqüenciar la seva elaboració, alhora que contribueix a l’apoderament del personal local de joventut mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés, fins i tot en el cas d’ens locals que hagin decidit externalitzar aquesta fase del PLJ.

Tot i que el present recurs formatiu està dissenyat per ajudar els i les professionals de joventut a elaborar la Diagnosi de forma autònoma, els ens locals poden presentar sol.licitud paral.lelament, en el marc de la convocatòria anual del Catàleg de Serveis de la XGL, per ampliar el suport mitjançant el TALLER DE DIAGNOSI DEL PLJ.

Amb una capacitat màxima de vint-i-quatre ens locals, el taller s’inicia al setembre i el programa preveu que l’alumnat hagi elaborat un esborrany de Diagnosi abans de finalitzar el mes de novembre. Durant el desembre, amb l’objectiu de garantir uns paràmetres de qualitat i rigor metodològic, l’equip docent realitzarà la revisió dels documents elaborats per l’alumnat.

Avançar l’inici del procés de Diagnosi, amb l’ajuda del present recurs formatiu, permet aprofitar millor el suport ofert per l’equip docent del taller i seguir més facilment els terminis que s’hi proposen per cada etapa del procés, o fins i tot anticipar-se.

Sí. En el marc de la convocatòria anual del Catàleg de serveis de la XGL, el suport per al Disseny del PLJ s’inicia el mes de setembre i es presta amb el format de taller en línia, amb els següents requisits de concessió:

  • l’ens local ha de disposar d'un mínim d'una persona professional dedicada total o parcialment a les polítiques locals de joventut
  • l’ens local ha de disposar de la Diagnosi del PLJ, finalitzada o bé en elaboració, i adjuntar-la en realitzar el tràmit.

Si la Diagnosi encara no està finalitzada, en fer la sol.licitud de suport per al Disseny cal presentar qualsevol document que demostri efectivament que la Diagnosi està en elaboració i se’n preveu la finalització abans de setembre, per exemple, el pla de treball o l'esborrany que fins al moment s’hagi redactat.

No. El recurs DIAGNOSI, DISSENY I AVALUACIÓ INTERMÈDIA DE PLANS LOCALS DE JOVENTUT del Catàleg de serveis de la XGL només admet una sol.licitud per ens local, la qual ha de correspondre a una única tipologia de les tres que integren el recurs.

El termini de sol.licitud per als diferents recursos es fixa a partir de l’aprovació de cada convocatòria de Catàleg i del seu règim regulador per part de l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona, habitualment a la seva darrera sessió anual.

La fase de Disseny cal abordar-la durant la darrera anualitat de vigència del PLJ, o durant la darrera anualitat de pròrroga, si n’hi ha. Això implica que la Diagnosi haurà de realitzar-se, sempre, abans d’aquest moment.

Quan exactament? Doncs tot depén del suport que l’ens local requereixi, o no, per la seva elaboració. Per exemple, un servei de joventut que pugui desenvolupar-la de forma autònoma sense suport extern o només amb l’ajuda d’aquest recurs formatiu, podria fer la Diagnosi en la mateixa anualitat que faci el Disseny. Aquest també seria el cas d’aquells ens locals que externalitzin l’elaboració de la Diagnosi, sempre i quan els tràmits de contractació no enlenteixin el seu inici i es pugui finalitzar abans de la data prevista per l’inici del Disseny. En cas contrari, la Diagnosi s’haurà de fer en l’anualitat anterior a la realització del Disseny del PLJ.

El PLJ és una eina de planificació estratègica que contempla totes les actuacions que s’adrecen a les persones joves en l’entorn municipal o comarcal, i preveu els mecanismes de gestió i els recursos necessaris per executar-les, per això és un bon instrument per a organitzar les polítiques de joventut de qualsevol territori.

Si bé disposar-ne permet accedir a finançament per part de la Generalitat de Catalunya, cal tenir en compte que la creació d’un PLJ té bàsicament sentit en aquells territoris que compten amb unes condicions de partida mínimes que li permetin aprofitar i obtenir rendiment de l’esforç que això suposa:

  • Recursos humans. No té gaire sentit planificar una actuació de quatre anys de treball si no es compta amb una dotació mínima de recursos humans que pugui portar-la a terme directament, o bé que tingui la capacitat d’encarregar l’actuació a uns serveis externs. Si més no, cal un professional de joventut amb plaça consolidada.
  • Dotació pressupostària. És imprescindible que el pressupost de l’ens compti amb partides específiques per a la política de joventut si l’objectiu és crear un pla estratègic.
  • Dinàmica juvenil. Una actuació integral adreçada a les persones joves ha de comptar amb un coixí previ, basat en la relació estable i continuada amb entitats o col·lectius juvenils, encara que no es tradueixi en actuacions molt destacables.

És habitual que en municipis petits no es donin aquestes circumstàncies. Si una regidoria de joventut no compta amb recursos humans, partides pressupostàries i dinàmiques juvenils consolidades, no té gaire sentit que planifiqui la seva actuació a quatre anys vista. Mentre tant, es pot pensar en alternatives per començar a preparar el terreny per a un futur pla com ara un programa anual d’activitats, un conveni de col·laboració amb ens supramunicipals, l’aproximació a col·lectius juvenils, l’ús d’espais públics alternatius, l’inici de dinàmiques amb centres educatius, la introducció d’alguna activitat adreçada específicament a joves en el marc de les festes populars, o bé acordar amb la resta de regidories municipals que tots els serveis que s’adrecen de manera general a la població faran menció específica de les persones joves i hi dedicaran algun tipus d’atenció específica.

Pujar