Diagnosi del Pla local de joventut

Exercicis d'Anàlisi i Conclusions

Explotació de dades quantitatives


Les dades quantitatives suposen la provisió d’informació relativa a variables que condueixen a resultats precisos com, per exemple, els valors absoluts, les freqüències, les ràtios o els percentatges.

L’explotació de dades quantitatives implica una seqüència de treball que s’inicia amb l’exportació de les dades i finalitza amb la presentació dels resultats, ja sigui en forma narrativa o mitjançant gràfics.

Hermes InfoGràfics

Plantilla Exercici 5

Baixa

Llistat dades H.InfoGràfics

Baixa

Explotació de dades qualitatives

Les dades qualitatives, protagonistes del treball de camp, posen un fort èmfasi a descriure el món tal com el perceben els diferents actors i, per tant, són el recull de les subjectivitats d’aquestes persones.

Majoritàriament, la informació de tipus qualitatiu s’obté en forma de discursos, per exemple amb les entrevistes i les tècniques grupals. El tractament d’aquesta informació presenta certa complexitat, per això és imprescindible operativitzar-la mitjançant la classificació.

L’explotació de dades qualitatives suposa una seqüència de treball que s’inicia amb el buidatge de la informació obtinguda en el treball de camp i finalitza amb la presentació dels resultats, ja sigui en forma narrativa o mitjançant gràfics.

Plantilla Exercici 6

Baixa

Interpretació de resultats

La interpretació de resultats suposa anar més enllà de la simple presentació de resultats perquè implica l’emissió de judicis de valor que completen l’etapa d’anàlisi del procés de diagnosi.

És en aquest moment quan s’interrelacionen les fonts d’informació fent un esforç valoratiu que completi la triangulació d’eines i perspectives iniciada en fer l’agrupació de resultats per àmbits i temes focalitzats.

Plantilla Exercici 7

Baixa

Conclusions i orientacions estratègiques

A partir de les valoracions realitzades en l’exercici anterior, aquest darrer exercici del procés de diagnosi està dedicat a construir les conclusions sobre aquells aspectes més destacables que constitueixen línies argumentals per a la concreció d’orientacions estratègiques. Aquestes orientacions seran les que permetran confirmar si és convenient mantenir o reforçar les línies de treball que s’han dut a terme, així com assenyalar noves oportunitats d’acció.

Plantilla Exercici 8

Baixa

Pujar