Diagnosi del Pla local de joventut

Procés d'elaboració

Si bé existeix material de referència molt complet que els i les professionals de joventut poden consultar a l’hora de realizar la diagnosi d’un PLJ, aquest recurs formatiu planteja un procés senzill i pràctic per a la seva elaboració, sense necessitat d’experiència prèvia.

El procés s’estructura en tres etapes que suposen la realització d’unes activitats associades a les fonts d’informació, les quals nodreixen els vuit exercicis que permeten construir el document final.

Les fonts d’informació estan presentades com a tips per ajudar els i les professionals en el seu maneig. Els exercicis, en canvi, són més pautats i la seva realització a partir de la informació recollida, permet estructurar el document de Diagnosi del PLJ seguint les recomanacions de l'apartat «L’informe final».

L’elaboració de la Diagnosi del PLJ és un procés participat i transversal i, per aquest motiu, bona part de les accions cal realitzar-les conjuntament amb agents polítics, tècnics i ciutadania del territori, tot i que no participin directament d’aquesta formació.


Mitjançant l’elaboració de 4 exercicis, en aquesta etapa es podran concretar les qüestions bàsiques per conduir la DOBLE VESSANT de la diagnosi, com a eina de coneixement i com a eina de planificació.

Per la realització d’aquests exercicis cal tenir en compte les fonts d’informació que els alimenten: el PLJ anterior si se’n disposa, altra documentació elaborada prèviament pel propi ens local o altra institució d’àmbit territorial superior i la reunió politicotècnica.

Mitjançant l’exercici Punt de partida i focalització es construiran els límits i l’abast del procés, permetent identificar l’objecte d’estudi. Visibilitzar en aquesta etapa els Recursos del territori relacionats amb joventut, permetrà més endavant fer una millor anàlisi de les necessitats, mentre que l’exercici Metodologia i pla de treball possibilitarà dimensionar i calendaritzar totes les actuacions. Finalment, aquesta etapa es tanca amb l’exercici Elaboració d’instruments què pautarà les tècniques de recollida d’informació a utilitzar, i permetrà iniciar el treball de camp que es desenvolupa en l’etapa d’Anàlisi.

Etapa centrada en la recollida i tractament de les DADES QUANTITATIVES I QUALITATIVES alhora que implica la TRIANGULACIÓ de perspectives i tècniques.

A partir de les dades estadístiques externes, la documentació elaborada prèviament i el treball de camp, els exercicis proposats en aquesta etapa permetran veure la realitat del territori i posar en relació les problemàtiques i necessitats detectades amb els recursos i serveis existents.
La darrera etapa del procés s'articula a partir d’espais de REFLEXIÓ on contrastar la valoració dels resultats. En aquest moment s’afronta una funció ESTRATÈGICA primordial de la diagnosi: extreure orientacions per enfocar el disseny del PLJ.

Éssent doncs la reflexió i la síntesi les característiques d'aquesta etapa, es proposa realitzar una reunió de contrast que permeti consensuar aquells punts més significatius que condueixin a les orientacions estratègiques.
Temporalitat

Calendari de progressió

Accedeix

Per treure més profit de la formació, és aconsellable tenir en compte el CALENDARI DE PROGRESSIÓ que ajuda a seguir el procés proposat.

Es considera que la durada mínima del procés de diagnosi són 13 setmanes, però per cada ens local això dependrà del nombre de persones implicades directament en la seva execució i el temps que hi puguin dedicar, així com la facilitat per agendar activitats amb participació de terceres persones.

Aquesta formació s’ha dissenyat dimensionant en 54 hores la dedicació als vuit exercicis, les activitats relatives a les fonts d’informació i la maquetació del document final, però la dedicació real dependrà de l’abast que es defineixi i el suport amb què es pugui comptar.

2 hores
Visionat progressiu de càpsules d'autoaprenentatge
40 hores
PLA DE TREBALL: realització d'exercicis i activitats associades
12 hores
PLA DE TREBALL: maquetació progressiva de l'Informe final
Pujar