Diagnosi del Pla local de joventut

Exercicis de Plantejament

Punt de partida i focalització

Iniciar l’etapa de plantejament reflexionant sobre el punt de partida permet emmarcar la diagnosi del Pla local de joventut, racionalitzant i limitant el procés en funció dels recursos disponibles i valorant el que s’ha fet anteriorment.

La focalització possibilitarà un procés més eficient, ja que permet elaborar diagnosis més útils per al disseny de polítiques de joventut. Alhora, dirigir la mirada permet optimitzar el temps i dedicar només els esforços necessaris.

Plantilla Exercici 1

Baixa

Exemple Guió reunió politicotècnica

Baixa

Recursos del territori relacionats amb joventut

La visibilització de recursos del territori relacionats amb joventut permet dimensionar alguns elements que ajuden a emmarcar la realitat de les persones joves i les polítiques juvenils del territori. Aquesta visibilització es realitza des d’una triple vessant: la documentació, els recursos institucionals i els agents del territori.

Fer ara aquesta acció, i no pas quan el procés de diagnosi estigui més avançat, permetrà dissenyar un treball de camp més eficient i interpel·lar els diferents agents per tal d’aprofundir en certes qüestions, alhora que possibilitarà explicar millor les necessitats detectades i les possibilitats d’acció.

Plantilla Exercici 2

Baixa

Metodologia i pla de treball

La metodologia estableix de quina manera i amb quins instruments s’aconsegueix la informació necessària per a la diagnosi, i el pla de treball ajuda a pautar les tasques que tenim per endavant.

A l'apartat Explotació de dades quantitatives trobareu un llistat que us facilitarà la selecció de dades estadístiques a estudiar.

Plantilla Exercici 3

Baixa

Exemple Pla de treball

Baixa

Elaboració d’instruments

L’elaboració d’instruments d’obtenció d’informació suposa el disseny de les eines necessàries per realitzar el treball de camp. Amb elles s’obté una visió amb major component qualitatiu perquè recullen les subjectivitats de diferents actors que relaten la seva percepció sobre la realitat que es vol estudiar.

Els exemples de les pàgines 22 a 35 us poden resultar útils pel disseny de Tècniques grupals.

Baixa

Plantilla Exercici 4

Baixa

Eines per Qüestionaris

Accedeix

Pujar