La regidoria de comerç

1. El comerç de proximitat

El comerç és en general un dels motors més importants de l’economia local. Sempre ha estat una font de riquesa de les ciutats i ha contribuït en el seu desenvolupament tant econòmic com social. A més, l’activitat comercial té una importància cabdal en el desenvolupament territorial, ja que va més enllà de la pròpia activitat.El comerç fa una funció de cohesió social i de vertebració urbana, i contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones.

El sector del comerç és sinònim de dinamisme i vitalitat a les ciutats i els seus carrers. La presència del comerç en els municipis, el tracte i el suport que els comerciants ofereixen dia rere dia als seus clients, converteixen el sector en un agent rellevant dels municipis.

La mera presència de teixit comercial en els espais urbans fa del sector un dels principals actius de les ciutats. És, per tant, un generador de progrés, riquesa i ocupació del territori. El comerç no només es pot concebre com un sector productiu dels nostres municipis, perquè es tracta d’un sector capaç de promoure un ampli ventall de subjectes en relació amb el foment de la convivència, amb l’impuls de les relacions socials.El comerç és un sector amb un rol molt important a l’hora de cohesionar, dinamitzar i difondre les activitats dels nostres barris, pobles i ciutats.

Així mateix, es fa ben palès que el comerç és un sector essencial de l’economia local. Un sector necessari perquè els espais comercials urbans siguin vius i vibrants, i actuïn com a espais de referència per al passeig de les persones. Es tracta, alhora, d’un sector amb un pes econòmic fort.

Així doncs, en aquest recurs podreu trobar els conceptes, les eines i els exemples necessaris per impulsar aquest sector tan important com és el comerç.

1.1. Per què el comerç és important en les nostres ciutats

El primer que cal saber quan s’inicia un procés de gestió pública del comerç d’un municipi són els factors que determinen la seva importància:

 • Genera ocupació. El comerç genera llocs de treball i reflecteix l’estat i la prosperitat dels municipis i ciutats.
 • Aporta cohesió. Cal entendre el comerç com un agent font de relació i vida dels habitants d’un municipi. Allà on hi ha comerç, hi ha un flux de persones important.
 • És memòria. El comerç reforça la memòria del municipi. És un sector que s’ha anat adaptant al pas del temps i ha vist molts canvis. Els establiments més antics o centenaris esdevenen miralls del temps.
 • Fomenta la socialització. El comerç ajuda a la socialització entre les persones i constitueix un punt de trobada i contacte directe entre persones.
 • Genera sinergies. El comerç i la resta d’activitats econòmiques urbanes, la restauració i els serveis generen sinergies amb les entitats socials i culturals de les ciutats y són un dels elements més importants per la promoció de la ciutat.
 • Abasteix la població. El comerç garanteix l’abastiment de productes essencials per a la població; en el cas concret dels petits municipis, aquesta funció es fa molt més evident i necessària.
 • Vertebra el territori. El comerç vertebra el territori amb la seva diversitat i les diferents realitats.

Resum

El comerç és un element central de la identitat local que es reflecteix en diversos àmbits de la vida local. Es tracta d’un sector viu i arrelat als esdeveniments socials i culturals dels nostres municipis.

1.2. Evolució del comerç dels darrers anys

El comerç viu immers en un context altament competitiu. La presència d’un elevat nombre de formats comercials, els nous estils de vida de les persones i la irrupció de les tecnologies digitals han contribuït, entre d’altres fets, a crear un escenari comercial, del sector, molt competitiu.

L’evolució del consum també ha sofert canvis importants. La presència de nous consumidors procedents d’altres parts del món, la recent involució salarial, la mobilitat de les persones, que cada vegada es desplacen més, i aspectes demogràfics com el canvi en les estructures familiars o l’envelliment de la població han contribuït a modificar els hàbits de compra de la societat.


La irrupció del món digital també ha contribuït a modificar les pautes de consum. Fins fa poc, les persones planificaven molt més la seva compra, ara les noves tecnologies han permès que, en molt casos, la decisió de compra dels consumidors hagi deixat d’estar planificada.

Des del punt de vista de l’oferta de les activitats econòmiques urbanes —comerç, restauració i serveis—, atesos aquests canvis, és important considerar l’omnicanalitat. El botiguer i el restaurador han d’arribar al consumidor amb els seus béns i serveis a través de tots els canals, digitals i presencials, i fer atractiva la seva oferta.

En molts casos, fins i tot, la combinació de la tecnologia amb l’ús dels mitjans socials ha contribuït al fet que els consumidors puguin prendre decisions de compra en mobilitat i en temps real. A més, tot plegat, ha afavorit l’empoderament dels consumidors, que disposen d’una major informació i s’han convertit en prescriptors del producte o servei.

A tot això, cal afegir-hi la sobresaturació d’oferta i la maduresa de la major part de mercats que han contribuït, de manera inequívoca, a l’aparició de consumidors que es tornen més exigents i, en molts casos, menys fidels.

La crisi sanitària generada per la Covid-19 ha suposat un punt d’inflexió en el sector, que ha vist com la mateixa crisi, combinada amb l’ús de tecnologies digitals, ha portat el model comercial de proximitat a migrar cap a un sector comercial de proximitat en què l’ús de la tecnologia resultarà indispensable per a tots aquells negocis que vulguin mantenir-se vius i esdevenir més competitius. Tanmateix, l’essència del comerç local o de proximitat és la relació humana, un factor diferencial probablement insubstituïble.

Els clients han començat a buscar en la seva compra una millor experiència i no només volen comprar productes o serveis, sinó que en fer-ho, volen que aquests vagin acompanyats d’una vivència. Els consumidors, cada vegada més, premien la transparència de les marques, són més sensibles al medi ambient i a fer una compra socialment més responsable.

La forma en què les persones compren configura, en un sentit o en un altre, el nostre municipi. Hi ha un impacte social o urbà innegable en la manera de consumir. Si hi ha un humanisme tecnològic, també hi ha una manera més humana de consumir.

Els hàbits han canviat. Les pautes i els patrons de consum també. Tot i que el consumidor continua valorant positivament la compra física als comerços, les ciutats han de reforçar les estratègies col·laboratives per enfortir i preservar el model de comerç de proximitat.

Per saber-ne més

Si voleu aprofundir, consulteu l’espai del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

1.3. Els ODS en el comerç

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és el pla adoptat per l’Assemblea General de l’ONU en favor de les persones, el planeta i la prosperitat. Té també la intenció d’enfortir la pau universal, el partenariat i l’accés a la justícia.

L’Agenda està organitzada en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que plantegen 169 fites que abasten els àmbits econòmic, social i ambiental, i interpel·len tothom, és a dir, governs de tota mena, empreses i ciutadania.

Més específicament, en l’àmbit del comerç, responsable i compromès, els ODS més destacables són els que es detallen a continuació:

 • ODS 5 Igualtat de gènere.
 • ODS 8 El treball digne i el creixement econòmic.
 • ODS 11 Les ciutats i comunitats sostenibles.
 • ODS 12 La producció i consum sostenibles.
 • ODS 13 L’acció pel clima.

Des de les regidories de comerç, cal prendre consciència sobre la responsabilitat i la importància de projectar l’activitat econòmica del municipi a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Els responsables municipals de les àrees de comerç hauran de tenir en compte els valors i els impactes socials en l’equitat de les activitats econòmiques urbanes, de restauració i serveis.

Entre les mesures que les regidories podran aplicar per enfortir responsablement el sector, destaquen les següents:

 • En la igualtat de gènere, de manera concertada, es poden impulsar mesures per contribuir a la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones ocupades en el sector.
 • Moltes vegades les empreses unipersonals són conduïdes per dones que han de conciliar la vida treballadora amb la vida familiar, i el temps per a la pròpia vida (ODS 5).
 • Els responsables municipals poden fomentar la qualitat de l’ocupació en les activitats econòmiques urbanes (ODS 8) i incorporar en el discurs econòmic la importància d’aquestes, que sovint representen entre el 10 i el 15% del PIB, a banda de les sinergies amb altres sectors.
 • El comerç, la restauració i el serveis prescriuen als visitants i consumidors bones pràctiques sostenibles de consum i poden fomenten la producció local de béns i serveis. Aporten valor en la comunicació amb el veïnat i impulsen la cultura, la identitat i les tradicions dels petits i grans municipis. Per últim, són aliats per emprendre projectes publicoprivats d’economia circular (ODS 11 i 12).
 • Els responsables de les regidories, com a responsables de l’activitat econòmica urbana, poden portar a terme mesures de millora de l’eficiència en l’ús de l’energia, programes de formació, i poden fer servir la xarxa econòmica associativa per posar en valor les bones pràctiques i les accions que ja es realitzen contra el canvi climàtic (ODS 13).
 • L'ús de les tecnologies digitals i, molt concretament, la tecnologia anomenada 4.0 (inclou eines com la ciberseguretat, el cloud, la geolocalització, l’analítica web i el big data…), poden contribuir a posar les persones al centre del seu benestar personal i alhora afavorir el procés cap a una transició més sostenible.

Sabies que…

Podeu disposar d’indicadors locals per al seguiment de les ODS en el vostre municipi. Aquesta és una eina interactiva elaborada per la Diputació de Barcelona:

1.4. El rol de les administracions públiques en el comerç

El paper de les administracions locals ha evolucionat en els darrers anys. Des de començament de segle i degut a l’elevada competitivitat, alguns municipis van començar a dissenyar plans de dinamització del comerç urbà que tenien com a objectiu la realització d’actuacions públiques i privades, orientades a la millora de la competitivitat del comerç.

Aquests projectes eren impulsats en bona part per l’administració autonòmica i també per algunes administracions locals. Les activitats anaven des de la realització de campanyes de sensibilització i impuls de l’associacionisme comercial, fins a accions d’imatge comercial, comunicació i màrqueting. Els plans de dinamització també incloïen actuacions d’altres àmbits com l’urbanisme comercial, però que sovint eren realitzades sense un marc de col·laboració previ tant a nivell públic com privat.

El model d’enfortiment i de dinamització comercial dona pas a noves polítiques públiques de comerç que es caracteritzaran per ser actuacions valentes i amb una visió molt més transversal. Són polítiques que contemplen la participació del sector privat d’una manera molt més activa i consensuada.

Més enllà del bon funcionament que van tenir gran part aquestes polítiques, l’evolució comercial i les pautes de consum van propiciar que molts municipis reorientessin el seu model de dinamització comercial. Tot i això, no ha estat fins fa poc temps que els governs locals han vist com el model de dinamització tradicional comença a presentar símptomes d’esgotament i alguns municipis ja han començat a redefinir algunes polítiques públiques locals de comerç.

El comerç de proximitat atresora uns valors que el distingeixen del comerç electrònic i dels valors que representen les grans plataformes en línia. S’està avançant cap a unes polítiques públiques locals que donen suport al comerç local i alhora milloren la forma urbana i l’entramat de relacions socioeconòmiques del municipi. Es caracteritzen per tenir una visió molt més transversal, amb participació del sector privat i d’altres actors comunitaris de manera activa i consensuada.

El marc associatiu, que fins ara havia estat un model més voluntariós, donarà pas a un de més professionalitzat que miri més enllà de l’activitat comercial de les ciutats i opti per treballar i erigir-se com un agent de promoció econòmica dels barri de la ciutat. Les administracions públiques i el mateix sector, a través del seu braç associatiu, hauran de treballar conjuntament i vetllar per la definició de polítiques públiques més audaces, que potenciïn els espais urbans de les ciutats sense perdre els seus valors més singulars.

El comerç haurà de contribuir a la vertebració de la ciutat i els seus barris. Un comerç que haurà de cercar noves fórmules per empoderar el seu principal actiu: els comerciants, les persones que dia a dia treballen per al desenvolupament, no només de la seva activitat, sinó en favor de la ciutat i de la ciutadania.


El marc de la col·laboració publicoprivada i social esdevé un motor de canvi. Aquesta col·laboració de diferents sectors sota el legítim lideratge públic és el combustible de la governança relacional. No és la jerarquia, sinó la influència sobre la xarxa d’actors, el que cal gestionar i encapçalar.

La millora de les competències, la modernització del comerç, l’adaptació al fenomen digital, la cerca d’un nou marc de col·laboració publicoprivada i l’impuls de la responsabilitat social i ciutadana del comerç, seran part dels principals reptes del futur del comerç dels municipis.


Les grans línies que cal tenir en compte per enfortir el comerç d’un municipi són les següents:

 • Sinergies i treball transversal. Una de les bases de l’èxit de les polítiques públiques de comerç radica en el treball conjunt amb altres activitats comercials urbanes de restauració i serveis. També és important el foment del treball conjunt amb altres àrees, com cultura, turisme o medi ambient.
 • Equip humà. El comerç és una activitat molt important en les ciutats. Per això cal, des de les regidories de comerç, promoure la contractació de personal específic per impulsar polítiques de comerç, fires i mercats.
 • Pressupost de l’àrea. El pes econòmic del comerç requereix la contractació de personal específic del sector. Amb aquesta mirada és important que les regidories es dotin de recursos econòmics per impulsar l’activitat comercial urbana.
 • Preservació del sector. El comerç té una funció molt important d’abastiment de la població així com un rol social molt destacat. Cal, per tant, que des de la regidoria de comerç s’impulsin mesures orientades a protegir i preservar el comerç, molt especialment en la seva forma de comerç més quotidià.
 • Impuls de la cadena de valor. Des de la regidoria, amb les eines disponibles, cal incentivar la creació de valor afegit en la producció i distribució de béns i serveis de les activitats econòmiques al municipi (promovent la creativitat, la formació, l’ús de la tecnologia i l’aprenentatge i difusió de noves tècniques i models de negoci).
 • El pla de comerç. Qualsevol regidoria necessita un pla de comerç que determini el camí que cal fer, un full de ruta amb les mesures específiques per projectar i enfortir l’activitat comercial urbana.
 • Localització i reconeixement dels productors locals (alimentació, artesania i creativitat). Les activitats econòmiques urbanes, en el camp de l’alimentació, els tallers artesans i els emprenedors creatius reforcen la seguretat i la qualitat que busquen els consumidors; enforteixen l’atractiu de l’oferta local de béns i serveis, asseguren l’abastiment en els petits municipis i davant la inestabilitat en les cadenes de subministrament.
 • Anàlisi de l’accessibilitat en el comerç del municipi. Com a responsables municipals, les regidories han de treballar en la millora de l’entorn urbà i en l’accessibilitat dels visitants i consumidors als espais comercials del municipi. En el cas dels municipis més petits, cal fer visibles els recursos comercials i turístics del poble, així com fomentar l’accessibilitat per carretera i el transport públic.
 • Anàlisi del perfil del consumidor al municipi. Per poder orientar amb encert les polítiques públiques de comerç des de la regidoria, és necessari un treball previ d’anàlisi de la nostra demanda comercial que tingui en compte la població, la seva estructura social, les necessitats, el poder adquisitiu i el grau d’homogeneïtat dels consumidors del municipi per establir un perfil o perfils.


Resum

El comerç és un dels sectors productius més importants dels municipis. Calen polítiques públiques que fomentin la competitivitat del sector i mesures valentes que projectin el comerç, impulsin el treball de consens i la col·laboració publicoprivada i social comunitària entre els diferents agents del territori.

Pujar