La regidoria de comerç

8. Suport de la Diputació de Barcelona en l’àmbit del comerç. Programes i actuacions de la Gerència de Serveis de Comerç

La Gerència de Serveis de Comerç s’engloba dins l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç (ADETC) de la Diputació de Barcelona, juntament amb la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació, i la Gerència de Serveis de Turisme.

La finalitat principal de la Gerència és la de treballar amb els ens locals i amb les principals associacions del teixit comercial de la província de Barcelona per tal de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.

La Gerència de Serveis de Comerç, conscient de les necessitats que presenta el sector, assumeix com a missió fonamental: oferir suport als governs locals per dinamitzar el teixit comercial dels municipis, entès com un conjunt integrat d’establiments comercials, serveis, mercats municipals, mercats de venda no sedentària i fires.

Aquest suport als ajuntaments es planteja com un motor de canvi, innovació i progrés de l’activitat comercial, amb capacitat per incidir positivament en la qualitat de vida de la comunitat, en el benestar de la ciutadania, en la cohesió social, en la cultura, en el desenvolupament sostenible i en l’impuls de les oportunitats empresarials i d’ocupació del territori. Tots aquestes fites s’alineen amb els objectius definits en l’Agenda 2030 i permetran que el teixit comercial continuï complint la seva funció social, com a dinamitzador de la convivència urbana i factor capaç d’enfortir l’estructura productiva local.

Per desenvolupar les seves tasques de promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, la Gerència de Serveis de Comerç de la Diputació de Barcelona s’estructura en dues oficines que contenen cadascuna una secció.

Dona suport directe al territori i gestiona el Catàleg de Serveis com a principals àmbits de treball.

Funcions:

 • Dirigir, coordinar i realitzar els treballs relacionats amb el suport territorial als municipis en matèria de comerç, fires, mercats de venda no sedentària i mercats municipals.
 • Dirigir, coordinar i implementar les tasques de suport tècnic derivades del Catàleg de Serveis, i fer el seguiment de les actuacions corresponents.
 • Avaluar els resultats de les diferents accions de l’oficina i participar en l’elaboració d’informes i memòries anuals.
 • Col·laborar en les actuacions de comunicació i difusió de les accions de l’activitat de l’oficina, així com col·laborar en les accions formatives que la Gerència organitza.
 • Coordinar programes específics de la Gerència de Serveis de Comerç com ara el de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU), la Xarxa de Productes de la Terra (XPDT) o el programa Creador@s d’emprenedoria creativa.

Per altra banda, l’Oficina de Suport intern, planificació i avaluació proveeix suport jurídic, econòmic i pressupostari, gestiona programes amb el territori en coordinació amb l’altra oficina i s’encarrega de la formació i la comunicació, entre d’altres. Les seves funcions són:

Funcions:

 • Oferir suport jurídic, econòmic i pressupostari a la Gerència de Serveis de Comerç.
 • Participar i coordinar els treballs de planificació de la Gerència de Serveis de Comerç.
 • Elaborar eines i metodologies de seguiment i avaluació de les actuacions de la Gerència en els seus diversos àmbits de treball.
 • Oferir assessorament als equips municipals per al desenvolupament de les seves funcions, així com proposar accions formatives dirigides al personal tècnic i electe dels ens locals de la província en l’àmbit del comerç, mercats i fires.
 • Promoure i coordinar programes, estudis i projectes de l’àmbit del comerç per complementar les necessitats detectades als ens locals de la província de Barcelona.
 • Dirigir i coordinar les accions de comunicació i difusió que es deriven de les actuacions de la Gerència de Serveis de Comerç.
 • Promoure la coordinació i transversalitat entre els projectes de la Gerència de Serveis de Comerç i amb la resta de departaments de la corporació.
 • Estar present en les diverses xarxes tècniques de l’àmbit del comerç, fomentar la innovació en l’àmbit comercial i fer visibles les actuacions dutes a terme des de la Gerència de Serveis de Comerç.

Prenent com a referència les línies establertes en l’últim Pla d’Actuació de Mandat (PAM 2020-2023) de la Diputació de Barcelona, la Gerència de Serveis de Comerç afronta el repte de continuar reforçant l’alineament de les seves actuacions amb aquests objectius, tal com ho ha estat fent de manera decidida durant els últims temps i traslladant aquest model al seu àmbit mitjançant la fixació de quatre principis rectors:

 1. Gestió i competitivitat comercial.
 2. Digitalització.
 3. Sostenibilitat.
 4. Cohesió territorial.

Així, i fonamentats en aquests quatre principis rectors, la Gerència de Serveis de Comerç marca les seves línies estratègiques d’actuació. Són les següents:

L’objectiu fonamental que persegueix la labor de la Gerència de Serveis de Comerç, consisteix en oferir als ens locals de la demarcació el suport territorial necessari per enrobustir el sector comercial, mitjançant el desenvolupament i implementació de programes que optimitzin la seva gestió diària i dinamitzin la seva activitat habitual.

La necessitat dels ens locals de suport per a la implementació d’aquestes polítiques és avui més ineludible que mai, amb una xarxa de petits i mitjans establiments que s’enfronten a reptes especialment exigents, com la transformació dels hàbits de consum i la superació de la crisi provocada per la Covid-19. No sols es tracta de la subsistència del comerç de proximitat, sinó d’aconseguir la seva consolidació i creixement, com a agent vertebrador i dinamitzador dels nostres pobles i ciutats, gràcies a un model que garanteixi la seva sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Entendre l’emprenedoria com la mera acció de crear un nou negoci amb una repercussió estrictament individual i econòmica, constitueix un reduccionisme que afortunadament ha estat majoritàriament superat des de fa temps, tant a nivell polític com acadèmic, empresarial i social.

En efecte, darrere de gran part d’aquesta mena d’iniciatives, també sol trobar-se un intent de respondre de forma més dinàmica a les noves necessitats de les persones, una aspiració per optimitzar els processos que condueixen a la satisfacció d’aquestes demandes, una visió innovadora i disruptiva sobre la societat del demà, o fins i tot un desig actiu per accelerar un canvi que millori la qualitat de vida col·lectiva. En conseqüència, la societat té l’oportunitat i el deure de detectar i aprofitar per a la col·lectivitat el talent i l’embranzida empresarial que hi ha entre la seva ciutadania.

En el cas concret del comerç, aquest repte resulta especialment urgent per quatre raons fonamentals:

 • D’una banda, pels profunds canvis que haurà d’afrontar aquest sector per adaptar-se a les noves tendències socials.
 • De l’altra, per la necessitat de no deixar escapar cap oportunitat de dinamització i creixement en aquest àmbit, especialment en un moment complex com l’actual.
 • També pel deure de revertir les preocupants xifres de desocupació juvenil que llancen les estadístiques sobre el nostre mercat laboral.
 • I, finalment, pel repte de frenar el procés d’envelliment en aquest sector, amb una edat mitjana cada vegada major entre les persones que regenten molts d’aquests establiments de proximitat.

La planificació resulta fonamental per aconseguir l’èxit davant qualsevol repte, establint objectius a curt i llarg terminis que siguin assolibles i ambiciosos alhora. En el marc de les actuacions pròpies del sector comercial, és essencial fer una anàlisi rigorosa del context empresarial i social, i copsar la situació real amb la detecció de les aspiracions i la identificació de les necessitats tant dels negocis com dels seus clients actuals i potencials.

La planificació derivada d’aquest estudi previ, permet desenvolupar —a les mateixes empreses i a les administracions que els donen suport— un full de ruta idoni per a la consecució òptima de les seves fites. A més, l’anàlisi objectiva basada en dades contrastades afavoreix l’alineament de les actuacions públiques amb les estratègies empresarials, i també la implicació, coordinació i cohesió de totes les persones i organitzacions que treballen en ambdós terrenys. De res serveixen les millors intencions i els majors recursos, si es desconeix el terreny que es trepitja, el punt cap a on cal orientar-se i el camí que cal recórrer per arribar fins a aquest horitzó.

Qualsevol planificació que no es construeixi sobre el coneixement està abocada al fracàs i, en aquest sentit, cal assegurar-se que les estratègies es construeixen cenyint els projectes a la realitat i no a l’inrevés.

Les línies estratègiques definides per la Gerència de Serveis de Comerç s’articulen en diferents objectius operatius i en actuacions concretes, que s’ordenen d’acord amb la línia bàsica amb què es troben prioritàriament vinculats.

Una part important de l’estratègia de la Diputació de Barcelona i, per tant, també de la Gerència de Serveis de Comerç, es vehicula principalment amb el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, com la fórmula de suport als governs locals de la província que persegueix, d’una manera transparent i facilitadora, la consecució d’una cooperació tècnica i econòmica planificada, al servei d’uns objectius i necessitats dels governs locals, i sotmesa a un seguiment i avaluació periòdics.

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s’estructura en tres instruments de cooperació:

1
Programa general d’inversions
Es tracta de l’instrument de suport econòmic adreçat a finançar únicament noves inversions i a mantenir i reposar inversions sostenibles, basat en una dotació garantida i coneguda pels ens locals, determinada per una fórmula de repartiment objectiva, equitativa i transparent.
2
Catàleg de serveis
Es tracta d’un instrument estable al llarg del mandat, amb recursos amplis i flexibles. El Catàleg de serveis conté, per a l’any 2022, una oferta de 360 recursos de suport als governs locals i una dotació de 128,3 M€ per a tota la Diputació de Barcelona.
3
Programes específics
Són un instrument planificat d’acord amb finalitats estratègiques o circumstàncies d’emergència que no troben cobertura en els altres dos instruments.

En el cas concret de la Gerència de Serveis de Comerç, per a l’any 2022 s’ofereixen 7 recursos diferents entre econòmics, tècnics i materials.

Recurs econòmic

Cooperació comercial entre diversos ens locals

Suport a la definició, el disseny i l’execució d’accions de promoció i dinamització que es duguin a terme de manera conjunta entre dos o més ens locals que no tinguin relació jeràrquica administrativa entre ells.

Recurs econòmic

Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport per a la realització d’estudis que tinguin per objectiu l’anàlisi del teixit comercial urbà, les APEU, el mercat municipal, la creació, avaluació o modernització d’una fira local o un mercat de venda no sedentària, i també per a la implantació de les TIC en els diferents sectors d’activitats.

Recurs tècnic

Grup d’interrelació per a la promoció de l’activitat comercial

Grup d’intercanvi d’experiències, coneixement, reflexió i millora entre el personal tècnic dels ens locals amb l’objectiu de generar noves iniciatives en el teixit comercial, mercats i fires locals, i aconseguir propostes innovadores, estratègies de millora i d’adaptació al context actual.

Recurs econòmic

Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport econòmic a projectes innovadors i/o disruptius que donen resposta a una necessitat específica i que contribueixen a incrementar la millora i modernització del teixit comercial, mercats, fires locals i estiguin alineats amb els objectius de l’Agenda 2030.

Recurs material

Servei d’acompanyament d’ens locals i associacions de comerciants i de paradistes dels mercats

Acompanyament, assessorament i suport específic als ens locals en la creació, l’impuls i la consolidació de les associacions i les entitats que representen el teixit comercial del municipi en el seu conjunt, d’una zona comercial delimitada i/o del mercat municipal amb l’objectiu d’impulsar i consolidar la concertació publicoprivada.

Recurs material

Servei de préstec de carpes

Préstec de carpes de 3 x 3 metres per donar suport als ens locals en l’organització de fires locals que generin activitat econòmica al territori.

Recurs econòmic (Fons de prestació)

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals

Suport al desenvolupament d’actuacions que tinguin per objectiu dinamitzar i consolidar el teixit comercial dels àmbits del comerç urbà, els mercats i les fires locals per fomentar el tractament integral de l’oferta comercial i de serveis dels municipis d’acord amb les característiques i les necessitats del territori i la seva demanda.

Així, i més enllà dels instruments de cooperació del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, els diferents objectius operatius de la Gerència de Serveis de Comerç es canalitzen a través d’actuacions específiques i concretes:

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació sobre les actuacions de la Gerència de Serveis de Comerç disponible a la web: https://www.diba.cat/web/comerc

Pujar